Chính phủ kiến tạo và xã hội sáng tạo

03-02-2017 11:27:31

Những tín hiệu tích cực về kinh tế xã hội năm 2016 tạo niềm tin về sự thay đổi mạnh mẽ trong năm mới. Người dân, doanh nghiệp hy vọng vào những chính sách mang tính đột phá, cởi trói, để giải phóng nguồn lực dồi dào trong cộng đồng xã hội.